ATIKTAN ENERJİ: MİKRO-TÜRBİNLERDE DEPONİ GAZLARININ KULLANIMI

Murat GÖKÇEK

Özet


   Sosyal ve ekonomik kalkınma, nüfus ve yaşam standartlarındaki artışın sonucu olarak enerji tüketimi tüm dünyada sürekli artmakta ve bu etkilerin sonucu olarak ortaya çıkan katı atıklarda çevre üzerinde önemli etkilere sebep olmaktadır. Katı atıklar tüketici temelli ekonomik yaşam tarzının önemli ve zararlı bir sonucudur. Sürdürülebilir enerji için kentsel katı atık depolama sahalarında oluşan deponi gazları yüksek metan içeriği nedeniyle enerji üretim sistemlerinde yakıt olarak kullanılabilmektedirler. Bu çalışmada, küçük ölçekli bir katı atık depolama sahasında 30 kW gücünde mikro-türbin kullanarak elektrik enerjisi üretimi teknik ve ekonomik olarak incelenmiştir. Mikro-türbinin yıllık elektrik enerjisi, üretimi kapasite faktörü 0,8 olduğunda, 210.240 kWh olarak hesaplanmıştır. Türbin özgül maliyetine göre hesaplanan elektrik enerjisinin bir değere getirilmiş maliyeti % 8 indirim oranı için 0.079 $ olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, küçük ölçekli katı atık depolama sahasında 30 kW gücünde mikro-türbin kullanılarak elektrik enerjisi üretiminin teknik ve ekonomik olarak uygun olduğunu göstermiştir.

   Anahtar Kelimeler: Deponi Gazı, mikro-türbin, enerji maliyeti


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.