JUDO SPORCULARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SELMAN ÇUTUK, MALİK BEYLEROĞLU, MUHSİN HAZAR, ZEYNEP AKKUŞ ÇUTUK, Şakir BEZCİ

Özet


Bu çalışmanın amacı, judo sporuyla uğraşan sporcuların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kaç yıldır bu sporla uğraştıkları, anne-baba öğrenim düzeyi, ailenin gelir düzeyi ile psikolojik dayanıklılık ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Judo Ümit Milli Takımı’nda yer alan 64 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada, Kişisel Bilgi Formu, Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Beck Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada, Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi, Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı ve Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, sporcuların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile doğum sıraları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, sporcuların psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile judo ile ilgilenme yılları arasında, anne-baba öğrenim düzeyleri ve gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, sporcuların psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Akkuş Z., “Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Özgüven ve Anne Baba Tutumları ile İlişkisi” Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2015. [In Turkish]

Aşçı F.H. and Gökmen H., “Bayan Hentbolcuların Yarışma Kaygısı, Başarı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik İlişkisi” Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6 (2), 38-47, 1995. [In Turkish]

Bahadır E., “Sağlıkla İlgili Fakültelerde Eğitime Başlayan Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009. [In Turkish]

Benard B., “Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Family, School, and Community” Portland, OR: Western Center for Drug-Free Schools and Communities, 1991.

Benishek L.A. and Lopez F.G., “Critical Evaluation of Hardiness Theory: Gender Differences, Perception of Life Events, and Neuroticism” Work & Stress, 11, 33-45, 1997.

Buckner J.C., Mezzacappa E. and Beardslee W.R. “Characteristics of Resilient Youths Living in Poverty: The Role of Self-Regulatory Processes” Development and Psychopathology, 15, 139-162, 2003.

Bulut S., Doğan U. and Altundağ Y. “Adolescent Psychological Resilience Scale: Validity and Reliability Study” Contemporary Psychology, Suvremena Psihologija, 16(1), 21-32, 2013. [In Turkish]

Chan D.W. “Hardiness and its Role in the Stress-Burnout Relationship Among Prospective Chinese Teachers in Hong Kong” Teaching and Teacher Education, 19, 381- 395, 2003.

Civan A., Arı R., Görücü A. and Özdemir M. “Bireysel ve Takım Sporcularının Müsabaka Öncesi ve Sonrası Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 2010. [In Turkish]

Crowley, B.J., Hayslip, B., and Hobdy, J. Psychological Hardiness and Adjustment to Life Events in Adulthood. Journal of Adult Development. 10(4), 237-248, 2003.

Cole M.S., Field H.S. and Harris S.G., “Student Learning Motivation and Psychological Hardiness: Interactive Effects on Students Reactions to a Management Class” Academy of Management Learning and Education, 3(1), 64-85, 2004.

Garmezy, N., “Children in Poverty: Resiliency Despite Risk” Psychiatry, 56(1), 127-136, 1993.

Garmezy N. and David C.F. and Ross D.P.(Ed.) “Vulnerability And Resilience” Studying Lives Through Time: Personality And Development (pp. 377-398). Washington DC: American Psychological Association, 1993.

Greene R. and Greene R. (Ed.) “Human Behavior Theory: A Resilience Orientation Resiliency: An Integrated Approach To Practice, Policy, And Research” Washington, DC: NASW Press, 2002.

Hannah T.E. and Morrissey C., “Correlates of Psychological Hardiness in Canadian Adolescents” Journal of Personality and Social Psychology, 52(4), 339-344, 1987.

Harrisson, M., Loiselle, C.G., Duquette, A. and Semenic, S.E. “Hardiness, Work Sup¬port and Psychological Distress Among Nursing Assistants and Registered Nurses in Quebec” Journal of Advanced Nursing, 38(6), 584-591, 2002.

Harvatin H.C., “Hardiness and Coping Strategies” Unpublished Master’s Thesis. Kean University, New Jersey, USA., 2009.

Jarrett, R.L. “Resilience Among Low-İncome African American Youth: an Ethnographic Perspective” Ethos, 25(2), 1-12, 1997.

Kobasa, S., Maddi, S.R. and Kahn, S. “Hardiness And Health: A Prospective Study” Journal of Personality and Social Psychology, 42, 168-177, 1982.

Konter, E., “Spor Psikolojisi ve Futbol”, İstanbul: Saray Tıp Kitapevleri, 1996. [In Turkish]

Luthar, S.S, Cicchetti, D. and Becker, B. “The Construct of Resilience: a Critical Evaluation and Guidelines for Future Work” Child Development, 71, 543-562, 2000.

Maddi, S.R., and Kobasa, S.C. “The Hardy Executive: Health Under Stress” Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1984.

Maddi S.R., Harvey R.H., Kobasa D.M., Lu J.N., Perciso M. and Brow M., “The Personality Construct Of Hardiness, III: Relationships With Repression” Journal of Personality, 74(2), 2006.

Masten, A.S., Wang, M.C. and Gordon, E.W. (Ed.). “Resilience in Individual Development: Successful Adaptation Despite Risk and Adversity” In Educational Resilience in Inner-City America: Challenges and Prospects, 3-25, 1994.

Mathews, L.L. and Servaty-Seib, H.L. “Hardiness and Grief in a Sample of Bereaveted College Students” Death Studies, 31,183-204, 2007.

Oktan V., Odacı H. and Çelik Ç.B., “Psikolojik Doğum Sırasının Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasındaki Rolünün İncelenmesi” XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur, 2013. [In Turkish]

27.Önder A. and Gülay H., “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 192-197, 2008. [In Turkish]

Öztürk, M.O. and Uluşahin, N.A. “Ruh Sağlığı ve Bozuklukları”, Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri, 2015.

Parinyaphol, P. and Chongruksa, D., “Resilience of Higher Educational Students, the Human Spirit Among Thai and Muslim Students” https://eric.ed.gov., 2008.

Serbin, L.A. and Karp, J., “The Intergenerational Transfer of Psychosocial Risk: Mediators of Vulnerability and Resilience” Annu. Rev. Psychol, 55, 333-63, 2004.

Sezgin F., “Psikolojik Dayanıklılığı Düşük ve Yüksek Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Araştırma” 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri (ss. 92-93). Lefkoşa: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010. [In Turkish]

Schoon I., Parsons S. and Sacker A. “Socioeconomic Adversity, Educational Resilience and Subsequent Levels of Adult Adaptation” Journal of Adolescent Research, 19(4), 383-404, 2004.

Şahin M., Yetim A.A. and Çelik A., “Psikolojik Sağlamlığın Gelişiminde Koruyucu Bir Faktör Olarak Spor ve Fiziksel Aktivite” The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 373-380, 2012. [In Turkish]

Şirin E.F. and Bayraktar G., “Bayan Güreşçilerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerinin Müsabaka Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması” Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 2006. [In Turkish]

Tanrıkulu, T., Sülükoğlu, K. and Meşeli, B., “Ergen Psikolojik Dayanıklılığının Ebeveyn Boşanması Açısından İncelenmesi” Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 1(2), 66-73, 2015. [In Turkish]

Türkçapar, Ü., “Güreşçilerin Farklı Değişkenler Açısından Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi” GEFAD, 32(1), 129-140, 2012. [In Turkish]

Uçar, T., “Özel Eğitim Okulu Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin ve Mesleki Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Avrupa Yakası Örneği)” İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2014. [In Turkish]

Werner E.E. and Smith R.S., “Vulnarable But Invincible: A Longitudinal Study of Resilience Childiren and Youth” New York: McGraw Hill., 1982.

Wright M.O., and Masten A.S., “Resilience Processes in Development: Fostering Positive Adaptation in The Context of Adversity” In S. Goldstein & R.B. Brooks (Eds.), Handbook of Resilience in Children (pp. 17-37). New York: Springer, 2005.

Yalçın, S., “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Stres, psikolojik Dayanıklılık ve Akademik İyimserlik Arasındaki İlişki” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.

[In Turkish]


Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör