SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özgür GÜL, Hakan Salim ÇAĞLAYAN, Metin ÖZLÜ

Özet


Bu araştırmada, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve öğrenme stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümü’nde okumakta olan 1030 1. ve 2. Öğretim öğrencisi oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat uygulama yapıldığı anda mevcut olmayan öğrenciler ile ankete katılmak istemeyen öğrencilere anket uygulanmadığından araştırma 808 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Öztürk (1995) tarafından geliştirilen “Genel Öğrenme Stratejileri Değerlendirme Ölçeği” ve Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş ve bu inceleme sonucunda veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı öğrencilerin öğrenme stratejileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için pearson momentler çarpım korelasyon (r) katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi için α=0.05 seçilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerinin genel öğrenme stratejilerinin tamamını (tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme, duyuşsal) “sıklıkla” kullandıkları tespit edilmiştir. Yine araştırmada; öğrencilerin doğruyu arama, açık fikirlilik, sistematiklik eleştirel düşünme düzeylerinin düşük; analitiklik, kendine güven ve meraklılık eleştirel düşünme düzeylerinin ise orta olduğu; genel olarak ise düşük düzey eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları saptanmıştır. Son olarak araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin tamamı ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında çoğunlukla düşük düzeyde pozitif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejileri, Eleştirel Düşünme, Spor Bilimleri, Öğrenci

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Büyüköztürk Ş, Akgün ÖE, Özkahvecioğlu Ö, ve Demirel F, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239, 2004. [In Turkish]

Çağlayan HS, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, Sf.:13-2, 2008. [In Turkish]

Demirel M, “Öğrenme Stratejilerinin Öğretilmesi”, Egitim ve Bilim, 17(83): 52-59, 1993. [In Turkish]

Epstein RL, Critical thinking, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1999.

Erden M, ve Akman Y, Eğitim Psikolojisi. 7. Baskı, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1998. [In Turkish]

Facione PA, Facione NC, and Giancarlo CAF, The California critical thinking disposition sinventory, Academic Pres., California, 1998.

Gagne RM, and Driscoll MC, Essentials Of Lerning ForInstruction. 2nd Edition PrenticeHall, Inc. New Jersey, 1988.

Güven M. & Kürüm D. “Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki”. İlköğretim Online, 7(1), 53-70, 2008. [In Turkish]

Hamurcu H, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 23, ss.127–134, 2002. [In Turkish]

Ip WY, Lee DT, Lee IF, Chau JP, Wootton YS, and Chang AM, Disposition stowardcriticalthinking: A study of Chineseundergraduatenursingstudents. Journal of Advanced Nursing, 32 (1), 84-90, 2000.

Karakış Ö, Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2006. [In Turkish]

Karasar N, 2004. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık, Ankara, 2004. [In Turkish]

Kökdemir D, Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003. [In Turkish]

NCEE, A, Notion at risk: Theimperative for educational reform. Washington OC: Government Printing Office, 1988.

Norris SP, “Synthesis of research on criticalthinking”, Educational Leadership. 42(8), 40-45, 1985.

Özer B. “Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme ve Ders Çalışmadaki Yeterliliği”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 1993. [In Turkish]

Öztürk B, Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumları, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995. [In Turkish]

Saçlı F. Ve Demirhan G. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşıılaştırılması”, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 19 (2), 92-110, 2008. [In Turkish]

Somuncuoğlu Y, ve Yıldırım A, “Öğrenme Stratejileri: Teorik Boyutları, Araştırma Bulguları ve Uygulama İçin Ortaya Koyduğu Sonuçlar”, Eğitim ve Bilim, 22 (110): 31-39, 1998. [In Turkish]

Subaşı G, “Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri”, Milli Eğitim Dergisi, 146, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar /146/subasi.htm, 2000. [In Turkish]

Taşcı S, “Hemşirelikte problem çözme süreci”, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Özel Sayısı, 14, 73-78, 2005. [In Turkish]

Weinstein CE, and Mayer RE, The Teaching of Learning Strategies in Handbook of Research on Teaching. 3rd. Ed. Editedby. M. C. Withrock. MacmillanCompany,. New York, 1986. [In Turkish]

Weinstein CE, Underwood VL, Wicker FW, and Cubberly WE,Cognitive learning strategies: Verbal and imaginal elaboration. In H.F. O'Neil, Jr.,&C.D. Spielberger(Eds.) Cognitive and affective learning strategies (pp. 45–74), Academic Press, New York, 1979. [In Turkish]

Yüksel S, ve Koşar E, “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışırken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri”, Çağdaş Eğitim, cilt:4, sayı 278, ss.29–36, 2001. [In Turkish]