KIRGIZ GREKO-ROMEN VE SERBEST MİLLİ GÜREŞÇİLERİN BÖLGESEL KUVVETLERİNİN İNCELENMESİ

Kanat CANUZAKOV, Bilal DEMİRHAN, Nursultan SUKRAB UULU, Serdar GERİ

Özet


Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan Milli Takımında yer alan greko-romen ve serbest stil güreşçilerin bölgesel kuvvet farklılıkları, vücut yağ oranları (VYO) ve beden kitle indekslerinin (BKİ) belirlenmesidir. Çalışmaya katılan 20 Greko-Romen güreşçinin yaşları 25,00±5,83 (yıl), boy uzunlukları175,45±6,80 (cm), Vücut ağırlıkları 73,15±17,21 (kg) ortalamalarında tespit edilirken, 20 serbest stil güreşçinin yaşları 21,50±3,05 (yıl) boy uzunlukları 175,20±8,34 (cm), vücut ağırlıkları 79,50±19,65 (kg) ortalamalarında belirlenmiştir. Deneklerin pence kuvveti ölçümleri takkei marka el dinamometresi ile, Sırt ve bacak kuvvetleri Takkei marka sırt ve bacak dinamometresi kullanılarak yapıldı. Vücut yağ oranları HOLTAİN marka skinfold kaliperle, LANGE formülüne gore belirlendi. Verilerin analizinde SPSS 15.00 paket programı, ortalama, standart sapma, yüzde ifadeler ve t testi kullanıldı. İstatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarakbelirlendi. Sonuç olarak Greko-Romen stil güreşçilerin sırt kuvveti ortalamaları, serbest stil güreşçilerden önemli düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Güreş stilif arklılığına gore pence kuvvetleri, Vücut Yağ Oranları ve Beden Kitle İndeksleri arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır (P>0,05). Gerko-romen stil güreşçilerin bacak kuvveti değerleri serbest stil güreşçilerden yüksek bulunmuş, ancak bu fark istatistiksel olarak önem yansıtmamıştır (P>0,05).
AnahtarKelimeler: Greko-Romen güreş, Serbest güreş, Kuvvet

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Açıkada, C. & Ergen, E. Bilim ve Spor. Ankara. Büro-Tek Ofset Matbaacılık. 1990. [In Turkish]

Akgün, N. Egzersiz Fizyolojisi, 4. Baskı, 1. Cilt, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. pp. 60-198, 1992[In Turkish]

Akyüz M., Koç H., Uzun A., Özkan A., Taş M.Türkiye Güreş Milli Takımında Yer Alan Genç Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerininin İcelenmesi. Atabesbd, 12 (1). pp. 41-47, 2010.[In Turkish]

Alpay C. B., Ersöz Y., Karagöz Ş.,Oskoueı M. M. Elit Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Ağırlık Kaybı, Vücut Kompozisyonu ve Bazı Mineral Seviyelerinin Karşılaştırılması. IntJSCS, Special Issue, 4, 338-348, 2015.[In Turkish]

Aydos L., Taş M., Akyüz M., Uzun A. Genç Elit Güreşçilerde Kuvvetle Bazı Antropometrik Paremetrelerin İlişkisinin İncelenmesi. Atabesbd. 11 (4), pp.110, 2009.[In Turkish]

Baykuş, S. “The Analysis Of Physical Characteristics Of The Turkish National free Style and Greco-Roman Espoir Teams” Wrestlers (17-20 Years Old)Unpublished Master Thesis, University Of Metu. Ankara, pp:51,1989.[In Turkish]

Canuzakov K.Ç. Джанузаков К.Ч. Футболдун теориясы жана методикасы: Окуу китеби.pp.135, 2013.[In Kyrgyz]

Castro, M.J., McCann, D.J., Shaffrath, J.D., Adams. W.C. Peak Torque per Unit Cross-Sectional Area Differs Between Strenght-Trained and Untrained Young Adults. Med Sci Sports Exerc. 27(3), pp. 397-403 1995.

Eren, M. Erzurum Bölgesinin Güreş Sporunda Son 50 Yıl İçindeki Başarıları, Bu Başarıların Türk Güreşine Etkileri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek LisansTezi. pp. 6, 1994.[In Turkish]

Gökdemir, K., Cicioğlu, İ., Ergen, E., Günay, M., “Farklı Ayak Pozisyonlarının Güreşte Tek Dalma Hareket Süratine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Ankara, 3(2), pp. 1-6,1998.[In Turkish]

Güven, A. Ansiklopedik Spor Dünyası. İstanbul: Serhat Yayıncılık. 1982.[In Turkish]

Hazar, M., Aydos, L., Ekbek, Ş., Durmuş, 0., “Güreşçilerde Kilo Düşmenin, Serum Testesteron ve Kortizal Seviyelerine Etkisi ve Bunun Dayanıklılık Çabuk Kuvvet Temel Kuvvet ve Max VO2 İle İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını. Ankara, Yayın No: 3, 1992 [In Turkish]

Horswill, C.A., Hıckner, R.C., Scott, J.R., Costill, D.L., Gould, D. Weight Loss, Dietary Carbohydrate Modifications, and High Intensity, Physical Performance. Med. Sci. Sports Exerc. 22(4). pp. 470–476,1990.

Johnson, G.O., Cisar, C.J.; “Basic Couditioning Principles For High School Wrestlers” The Physicel and Sport Medicene, 15 (1), pp.159, 1987.

Kılınç, F., Genç Basketbolculara Uygulanan Yoğun Maksimal Kuvvet Antrenmanlarının Maksimal Kuvvet (1 RM) ve Antropometrik Özellikler Üzerine Etkisi. Performans Dergisi, 14: (3-4).13-21. 2008.[In Turkish]

Lansky, R.C. Wrestling and Olympic-style Lifts: In-season Maintenance of Power and Anaerobic Endurance. Strength Conditioning J. 21(3), pp.21-27, 1999.

Özer, K., Antropometri Sporda Morfolojik Planlama, Kazan Matbaacılık, İstanbul, 1993.[In Turkish]

Petrov, R.: Perfertion nenement De La Maitrise Technico- Tactigue De Lutteur Medicinai Fizkultura, Sofia. pp.18- 21,1978

Schmidt, W.D., Piencikowski, C.L., Vandervest, R.E. Effects of A Competitive Wrestling Season on Body Composition, Strength and Power in National Ccollegiate Athletic Association Division Iıı College Wrestlers. Journal of Strength Cond. Research.19(3), pp. 505–508, 2005.

Sinaki ,M. Relationship of Muscle Strength of Back and Upper Extremity With Level of Physical Activity in Healthy Women. Am J Phys Med Rehabil. 68, pp. 134–138, 1989.

Şenel Ö., Taş., M.Harmancı H., Akyüz, M., Özkan, A., Zorba, E. Güreşcilerde Vücut Kompozisyonu ile Anaerobik Performans, Bacak Kuvveti ve Sırt Kuvveti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 10.Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi Ekim. Bolu, 2008.[In Turkish]

Terbizan, D.J. &Seljevold P.J. Physiological profile of Age-Group Wrestlers. Journal of Sports Medicine Phys. Fitness. 36(3), pp.178-185, 1996.

Winter, E.M., Maughan, R.J. Strenght and Cross-Sectional Area of The Quadriceps in Men and Women. J.Phy. pp.438:175, 1991.

Yoon, J. Physiological profiles of Elite Senior Wrestlers. Sports Medicine. 32(4), pp. 225-233, 2002.

Ziyagil, M.A. Güreşçilerin Antropometrik Özellikleri, Biomotor Yetenekleri ve başarıları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, , pp.113-114,1991.[In Turkish]

Zorba E., Özkan A. Akyüz, M. Harmancı, H. Taş, M. Şenel, Ö. Güreşçilerde Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Anaerobic Performans ve Bacak Kuvveti Arasındaki İlişki, Uluslararası insan Bilimleri Dergisi. (7)1, pp.83-96, 2010.[In Turkish]

Zorba, E. ve Saygın, Ö. Fiziksel Aktivite ve Uygunluk. Ankara: İnceler Ofset Matbaası. 2009.[In Turkish]