SPORCU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR BRANŞLARINA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Fethiye TOSUNOĞLU, Belgin GÖKYÜREK, İlyas OKAN

Özet


Bu çalışmada ortaöğretimde okuyan takım sporuyla uğraşan sporcu öğrencilerin, branşlarına göre kişilik özelliklerini incelemek, bu alanda yapılacak çalışmalara ve literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Tokat il merkezi, örneklemini ise Tokat il merkezinde ortaöğretimde okuyan 113 kız sporcu, 218 erkek sporcu olmak üzere toplam 331 sporcu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada “Eysenck Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak Kolmogorov-Smirnov testi ile verilerin normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin normal dağılıma sahip olduğugörüldüğünden cinsiyete ilişkin karşılaştırmalarda Student t testi, ikiden fazla grubun olduğu branşa ilişkin karşılaştırmalarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Branşlara göre nevrotik puanlar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının futbol branşıyla uğraşan sporcularda olduğu görülmektedir.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Allin, M., Rooney, M., Cuddy, M.; Wyatt,J., Walshe,M.,Rifkin, L., And Murray, R. “Pediatrics, Personality in Young Adults Who Are Born Preterm”, London,2006.

Aracı, H. “Okullarda Beden Eğitimi”. 6. Edition. Ankara: Nobel Distribution of Publications, 2006.

Demirpolat, A. “Toplum ve Spor”. Ankara: Kadıoğlu Printer,1988.

Dönmez, A.”Denetim Odağı, Kendine Saygı ve Üç Değişken: Çevre Büyüklüğü, Yaş, Aile Ortamı”. Eğitim ve Bilim, 1985.

Ellison, K., Freischlag, J. Pain Tolarance, Arousal and personality Relationships of Athletes and Nonathletes.The Research Quarterly,46, 1975.

Eren, E. “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi”. İstanbul Beta Printing Publishing Distribution Inc.,İstanbul,2004.

Eysenck, H. J., Wilson, G. “Kişiliğinizi Tanıyın”. Remzi Bookstore, 2. Baskı, İstanbul, 1996.

Eysenck,H.J.,Eysenck,B.G. “Eysenck Personality Questionnaire”, London,1978.

Fletcher, R., L. Dowell, L. “Selected Personality Characteristics of High School Athetes and Nonathlete”. Journal of Psychology.77,1971.

Geron,E., Furst,D.,Rotstein,P. “Personality of Athletes Participation in Vario us Sports” International Journal of Sport Psychology, 1986.

Harrington, R., Loffredo, A. “The Relationship Between Life Satisfaction, Self-Consciousness And Myers_Briggs Type Inventorydimensions”. Journal Of Psychology,2001.

Kaya, İ.”Çocuk, Ergen ve Anne Baba”. (editor; Şendil, G.),İstanbul, Çantay Publications,2003.

Koç, Ş. “Spor Psikolojisine Giriş”. İzmir: Saray Medical Publishing,1994.

Köknel, Ö. ”Kaygıdan Mutluluğa Kişilik”. İstanbul: Altın Kitaplar Publications,1986.

Kuru, E. “Farklı Statüdeki Beden Eğitimi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri”, G.Ü. Gazi Journal of Education Faculty.23(1), 2003.

Mahon, NE, Yarcheski, A, Yarcheski, TJ.”Positive and Negative Outcomes of Anger in Farly Adolescents” Research in Nursing and Health, 2000

Öztürk, F.” Toplumsal Boyutlarıyla Spor”. Ankara: Bağırgan Publisher, 1998.

Redman, K., Harris, T., Mahmood, A., Sadler, S. “Neuroticism, extraversion, life events and depression, The Cardiff Depression Study”; MRC Social Genetic and Developmental Psychiatric Research Centre, Institute of Psychiatry, London ; The British Journal of Psychiatry,2002.

Tatar, A., Vurgun, N., Zekioğlu, A. “Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Branşlarına Göre Kişilik Özellikleri Profillerinin Oluşturulması”, Physical Education and Sporda Social Fields Congress Report Book, Ankara,2002.

Taymur, İ., Türkçapar, M. H. “Kişilik: Tanımı, Sınıflaması ve Değerlendirmesi” Current Approaches in Psychiatry. 4(2), pp.154-177, 2012.

Tazegül, Ü. “Elit Düzeydeki Sporcuların Kişilik Özellikleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. The Journal of Academic Social Science Studies.40,pp.453-461,2015.

Topçu, S. “Çocuk ve yetişkinlerde kişilik boyutları ile bu boyutlarda kültürler-arası ayrılıklar”. Unpublished associate professor thesis, Hacettepe University, Ankara, 1982.

Ulucan,H. Bahadır, Z. “Haltercilerin Kişilik Özelliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesİ.Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. Nigde University Journal Of Physical Education And Sport Sciences 5 (2), 2011.

Wendt, D.T.,Patterson,T.W. “Personality Characteristics of Womenin Intercollegiate Competition” Perceptual and Motor Skills, 1974.

Yakupoğlu, S. “Basketbol ve Hentbol Antrenörlerinin Benzerve Farklı Kişilik Özelliklerinin Araştırılması”. I. International Sport Psychology Symposium. Mersin,1997.

Yanbastı, G. “Kişilik Kuramları”. İzmir: Ege University Printing House, 1990.

Yavuzer, H. “Çocuk ve Suç”. 2. Baskı. İstanbul: Altın Kitaplar Publications, 1982.

Yazıcı, M. “Serbest ve Greko-Romen Stil Genç Milli Takım Güreşçilerinin Kişilik Özelliklerinin Araştırılması”. Master Thesis. Gazi University, Institute of Health Sciences. Ankara,1999.

Yıldız, M. “Amatör ve Paf Liginde Oynayan Futbolcuların Kişilik Tipleri ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi”. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2009

Yıldız, M., Murat Tekin, M. Lök, S. “Farklı Statüdeki Futbolcuların Kişilik Tiplerinin İncelenmesi” Selçuk University Journal of Social Sciences Institute. 22, 2009.

Yüksel, Ö.”Davranış Bilimleri”. Ankara: Gazi Bookstore, 2006.