KAMU PERSONELİNİN TWITTER KULLANIMININ KURUMSAL İMAJA ETKİSİ: GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ali Gürel GÖKSEL, Sümmani EKİCİ, Burhanettin HACICAFEROĞLU

Özet


Araştırmanın amacı; Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatlarında yönetici pozisyonunda çalışan bireylerin, çalışanların Twitter kullanımlarının, yaptıkları paylaşımların kurum imajına etkileri, çalışanların kurumu sosyal medyada temsili ve GHSİM çalışanlarının Twitter kullanımları ile ilgili kurum yaptırımlarına dair görüşlerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini GSGM il ve ilçe teşkilatlarında yönetici olarak görev yapan bireyler oluşturmaktadır. Mevcut çalışmanın araştırma grubunu ise çalışmaya gönüllü olarak dahil olan 209 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özel (2014) tarafından geliştirilen “Çalışanların Twitter Kullanımının Kurumsal İmaja Etkisi Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, spor yöneticilerinin çalışanların Twitter kullanımlarının kurumsal imaja olan etkisi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla cinsiyetler arasındaki farklılığın tespiti için t-testi ve eğitim durumu, görev yaptığı pozisyon, kurumda çalışma süresi, sosyal medyada geçirdiği süre değişkenleri arasındaki farklılığı belirlemek için tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p<0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda; GSGM il ve ilçe teşkilatlarında yönetici olarak çalışan bireylerin, cinsiyet, eğitim durumu, görev yapılan pozisyon, kurumda çalışma süresi ve sosyal medyada günlük harcanan zaman değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Twitter, Sosyal Medya, Kurumsal İmaj, Çalışanlar, Spor Yöneticisi, Kamu Personeli, Gençlik Hizmetleri ve Spor

Tam Metin:

PDF (English) PDF

Referanslar


Arpan L.M., Raney A.A., veZivnuska S. “A Cognitive Approach to Understanding University Image”Corporate Communications: An Internatonal Journal.8(2): pp.97-113, 2003.

Arslan M., ve Zaman R. “Impact of Social Media on Organizational Culture: Evidence from Pakistan” Developing Country Studies. 4(21): pp.1-10, 2014.

Aymankuy Y., Soydaş M.E., veSaçlı Ç. “The Effect of Social Media Utilization on Holiday Decisions of Tourists: A Study on Academic Staff” International Journal of Human Sciences. 10(1): pp.376-397, 2013.

Aydın B. “Sosyal Medyada Restoran İmajı: Tripadvisor Örneği”Journal of MultidisiplinaryAcademicTourism. 1(1): s.13-30, 2016.

Cankurtaran T., ve Özbek O. “ Öğrenci Algılarına Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Kurumsal İmajı” International Journal of Human Sciences. 12(1):s.1-14, 2015.

Eröz S.S., ve Doğdubay M. “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 27(1): s.133-157, 2013.

Eyrich N., Padman M.L., veSweetser K.D. “PR Practitioners’ Use of Social Media Tools and Communication Technology” Public Relations Review. 34(4): pp.412-414, 2008.

Gemlik N., ve Sığrı Ü. “Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(11):s.267-282, 2007.

Göksel A.G., veSerarslan M.Z. “Public Relations in Sports Clubs: New Media As a Strategic Corporate Communication Instrument” International Journal of Physical Education. Sports and Health. 2(2): pp.275-283, 2015.

Göksel A.G., veSerarslan M.Z. “Evaluating the Corporate Communication Strategies of Sports Clubs in the New Media” International Journal of Advanced Research (IJAR). 4(8): pp.607-614, 2016.

Gümüş. M., Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Alfa Basım Yayım, s.27, İstanbul, 1997.

Ivy J. “Higher Education Institution Image: A Correspondence Analysis Approach” International Journal of Educational Management. 15(6): pp.276-282, 2001.

Kalaycı. Ş.,SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri,Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.

Kazoleas D., Kim Y., ve Moffitt M.A. “Institutional Image: A Case Study”Institutional Communications. 6(4): pp.205-216, 2001.

Koçel. T., İşletme Yöneticiliği, (13th baskı) Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2011.

Küçükaltan. D., ve Kılıçaslan. E., Turizmde Sosyal Medya Yönetimi Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler,Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.

Küçük F. “Kurum İmajı Açısından Kurumsal İletişim” Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi. 3(2): s.45-52, 2005.

Miguéns, J., Baggio, R., ve Costa, C. Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. Advances in Tourism Research, (Aveiro). Portugal, May. 26-28. 2008.

Nguyen N., ve LeBlanc G. “Image and reputation of Higher Education Institutions in Students’ Retention Decisions”The International Journal of Education Management. 15(6/7): pp.303-311, 2001.

Onat F. “Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 31: s.103-122, 2010.

Özel E.K. “Çalışanların Twitter Kullanımının, Kurum İmajına Etkisi: Türkiye’de Bir Anket Çalışması”Journal of Yasar University. 9(35): s.6138-6158, 2014.

Özer M.A. “İmajını Yöneten Örgütler Daha mı Başarılı Oluyor?” TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 24(3): s.26-45, 2012.

Paden N., veStell R. “Branding Options for Distance Learning Programs: Managing The Effect on University Image”International Journal Instructional Technology & Distance Learning. 3(8): pp.45-54, 2006.

Palacio A.B., Meneses G.D., ve Perez P.J.P. “The Configuration of The University Image and Its Relationship with The Satisfaction of Students”Journal of Educational Administration.40(5): pp.486-505, 2002.

Parameswaran R., veGlowacka A.E.“University Image: An Information Processing Perspective”Journal of Marketing for Higher Education.6(2): pp.41-56, 1995.

Peltekoğlu. F.B., Halkla İlişkiler Nedir, (7. Baskı) Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012.

Sayımer. İ., Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.

Theus K.T. “Academic Reputations: The Process of Formation and Decay”Public Relations Review. 19(3): pp.277-291, 1993.

Uğur S.S., ve Uğur U. “Yöneticilerin Kişisel İmaj ve Kurumsal İmaj Algılamaları: Bir Araştırma” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(41): s.1286-1295, 2015.

Ural. T., Markalamada Yol Haritası, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2009.

Vural Z.B.A., ve Bat M. “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”Journal of Yasar University. 20(5): s.3348-3382, 2010.

Yağmurlu A. “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya” Selçuk İletişim. 7(1): s.5-15, 2011.

Xiang Z,.veGretzel U. “Role of Social Media in Online Travel Information Search”Tourism Management. 31(2): pp.179-188, 2010.