GENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİNE KATILAN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bilal YAMAN, Beyza Merve AKGÜL, Merve KARAMAN, Tebessüm AYYILDIZ, Suat KARAKÜÇÜK

Özet


Bu araştırmanın amacı, gençlik merkezi faaliyetlerine katılan bireylerin bazı değişkenlere göre serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesidir. Türkiye İç Anadolu bölgesindeki Gençlik merkezine üye gençler oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise bu bölgede bulunan 11 ildeki Gençlik merkezlerine üye olan yaşları 13-27 arasında değişen 906 birey oluşturmaktadır. Araştırma verileri toplanmasında, serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Beard ve Ragheb’ in (1980) geliştirdikleri, Karlı ve arkadaşlarının (2008) yılında geçerlilik güvenilirlik çalışmasını yaparak Türkçe literatüre kazandırdıkları 39 sorudan ve altı alt boyuttan oluşan iç tutarlılık (Chronbach Alfa) katsayısı .92 olarak bulunmuş Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (Leisure Satisfaction Scale/LSS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenlerin gruplara göre dağılımları incelenmiş, dağılımların normalliği ve varyansların homojenliği değerlendirilerek dağılımların parametrik özellik sergilemediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle katılımcıların serbest zaman tatmin düzeylerinin değişkenler ile aralarında fark olup olmadığını ortaya koymak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis-H testi kullanılmıştır. Ayrıca anlamlı farklara ait grup içi ikili karşılaştırmalar yine Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; katılımcılar en yüksek serbest zaman tatmin puanını rahatlama, en düşük puanı ise fizyolojik alt boyutunda almışlardır. Yaş değişkeni ile serbest zaman tatmin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak algılanan gelir seviyesi, boş zaman miktarı yükseldikçe tatmin düzeyi artmakta ve kadınların, boş zamanını verimli kullandığını belirtenlerin ve kişisel yeteneğe sahip olanların serbest zaman tatmin düzeyleri daha yüksektir.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Agyar, E. “Contribution of perceived freedom and leisure satisfaction to life satisfaction in a sample of turkish women.” Social Indicators Research,116, pp.1-15,2013.

Albayrak, A. “Evaluation of Accommodation Companies Recreation Activities in İstanbul”. Online Academic Journal of Information Technology, 3 (8), 43-58, 2012. [In Turkish with English Abstract].

Ardahan, F. Yerlisu Lapa, T. “An Examination of Leisure Satisfaction Level of University Students with regard to Gender and Income. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences,”21 (4), pp.129–136, 2010. [In Turkish with In English Abstract].

Ayyıldız, T. ” Examınatıon of Leisure Satisfaction Levels of Individuals Participating in Recreative Dance Activities.” Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, pp. 16-43, 2015. [In Turkish with In English Abstract].

Ayyıldız, T., Gökyürek, B. “Examination of Leisure Satisfactıon Levels Of Individuals Participating In Recreative Dance Activities”. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement And Health. 16(2),pp.147-155, 2016.

Beard, J.,G. Ragheb, M.,G., “Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research,” 12 (1), pp. 20–33,1980.

Berg, E., C.,Trost, M., Schneider,I.E.,Allison, M.T., “Dyadic Exploration of the Relationship of Leisure Satisfaction,Leisure Time,and Gender to Relationship Satisfaction.” Leisure Sciences,23: pp.25-46,2001.

Broughten, K., Beggs, A., “Leisure satisfaction of older adults. Activities, Adaptation & Aging,“ 31(1), 2006.

Burkeen, E. W., M. A. Alston, “Using recreation to prevent violence and drug abuse. Parks and Recreation, 36 (3), 2011.

Çelik, G. “Analyse leisure constraints and satisfaction of disabled people working in public sector: Antalya city center),” Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, pp. 2-18, 2011. [In Turkish with In English Abstract].

Gediz, S. "Within recreational activities as a public service the Provincial Directorate of Youth and Sport West Mediterranean Region Youth Centres analyse", (MT),: Akdeniz Üniversity Social Sciences Institute, 2012 Antalya. [In Turkish with In English Abstract].

Gençlik ve Spor Bakanlığı. “Üniversite Gençlerinin Serbest Zaman Kullanım Alışkanlıkları Araştırması.” Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını, No:72, Ankara, 2013. [In Turkish].

Gümüş, H., Karakullukçu Ö.F. “Leisure Satisfaction In Football And Basketball Fans: A Sample of Afyonkarahisar”. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) (3), pp.401-409, 2015.

Karaküçük, S., Gürbüz, B. “Rekreasyon ve Kent(li)leşme”. Gazi Kitabevi, pp.19, Ankara, 2007. .[In Turkish].

Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B., Koçak, S. “Reliability and Validity Study Of Leisure Satisfaction Scale (Lss-Long Version). Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi.19 (2),pp. 80-91, 2008. [In Turkish with English Abstract].

Kovacs, A., “The leisure personality: relationships between personality, leisure satisfaction, and life satisfaction,” (DT), Indiana University School of Health, Indiana, pp. 29-42, 2007.

Lu, L., Hu, C., H., “Personality, leisure experiences and happiness. Journal of Happiness Studies,” 6, pp. 325-342, 2005.

Lüküslü, D. Yücel, H., “Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak.” Efil Yayınevi, pp.13, Ankara, 2013. [In Turkish].

Özbay, H. Öztürk, E, “Gençlik.” İletişim Yayınları, pp.12, İstanbul,1992. [In Turkish].

Özşaker, M. " An Evaluation on Non Participation of the Youth in Leisure Time Activities", Selçuk University Journal Of Physical Education And Sport Science. 14(1) pp. 126-131, 2012.

Russell, R.,V. “The importance of recreation satisfaction and activity participation to the life satisfaction of age-segregated retirees”. Journal of Leisure Research, 19 (4), 273-283,1987.

Sönmezoğlu, U., Polat, E., Aycan, A. “Youth Center Members and According to Some Variables Levels of Leisure Satisfaction" International Journal of Science Culture and Sport, (1). pp. 219-229, 2014.

Spiers,A.,Walker,G.J.”The Effects of Ethnicity and Leisure Satisfaction on Happiness. Peacefulness, and Quality of Life”.Leisure Sciences,31. pp.84-99, 2009.

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Haber Bülteni.2015.Erişim:http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627 (12.11.2015). [In Turkish].

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri.Erişim:http://genclikmerkezi.gsb.gov.tr(23.11.2015). [In Turkish].

Yerlisu Lapa, T., Ardahan, F., “The Reasons Students at Akdeniz University Participate in Leisure Activities and the Ways They Spend Their Time” Hacettepe Journal of Sport Sciences. 20 (4). pp.132–144, 2009. [In English Abstract].

Yerlisu, Lapa, T., “Life satisfaction, leisure satisfaction and perceived freedom of park recreation participants. Procedia-Social and Behavioral Sciences,” 93, pp.1985-1993, 2013.

Yetim, G., “The effect of leisure involvement on leisure satisfaction and loyalty: A study on fitness centers in Eski̇şehi̇r” Anadolu Üniversity Healt Sciences Institute, pp.88-91, 2014. [In English Abstract].

Yörükoğlu,A. “Gençlik Çağı: Ruhsal Sağlığı ve Ruhsal Sorunları”. On Birinci Basım. Özgür Yayınları, Ankara, pp.13, 2000. [In Turkish].

Zorba, E. “Yaşam Boyu Spor”. İstanbul: Bedray Basın Yayıncılık, pp.3, 2011. [In Turkish].