SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN, Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Özet


Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyini belirlemek; cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, gelir düzeyi, anne babanın birlikte olup olmama durumu ve aile ile iletişim değişkenleri açısından öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırmak ve anne baba tutumları ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 267 kız, 128 erkek öğrenci olmak üzere toplam 395 öğrenciye uygulanmıştır.
Araştırmada katılımcıların bazı demografik özelliklerine bakmak için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, öğrencilerin umutsuzluk düzeylerine yönelik verilerin toplanmasında Beck ve ark. (1974) tarafından geliştirilen toplam 20 maddeden oluşan Beck Umutsuzluk Ölçeği, ergenlerin ve yetişkinlerin anne babalarının tutumlarını ölçmek amacıyla Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1993) tarafından geliştirilen “Anne Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin normallik varsayımı gösterip göstermediği SPSS Relase 17.00 paket programında Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve normal dağılım göstermedikleri görülmüştür. Çalışmada ikili karşılaştırmalara Mann Whitney U testi ile üç veya daha yukarısındaki gruplarda ise Kruskal Wallis testi ile bakılmış olup, Spearman’s Rho Korelasyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca aritmetik ortalama, standart sapma ve minimum, maksimum değerlerine de bakılmıştır.
Çalışmamıza katılan tüm öğrencilerin umutsuzluk düzeyi puan ortalamalarının (4.773.65) 4-8 puan aralığı, hafif umutsuzluk düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin gelecekten umutsuz olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Anne Baba Tutumu, Spor Bilimleri, Umutsuzluk

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Aktaş S., “9. Sınıfta Anne Baba Tutumları ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bilim Dalı. Konya, 2011. In Turkish

Umucu Alpoğuz D., “Algılanan Ana-Baba Tutumlarının İlköğretim Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarına ve Türkçe Dersi Akademik Başarılarına Etkisi” Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırşehir, 2014. In Turkish

Altınköprü T., “Eğitim Açısından Çocuk Psikolojisi Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır?” Hayat Yayıncılık, 11. Baskı. İstanbul, 2003. In Turkish

Beck A.T., Steer R.A., “Beck Hopelessness Scale Manual” San Antonio, TX: Psychological Corporation. 1988.

Deveci S.E., Ulutaşdemir N. ve Açık Y., “Bir Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler” Dicle Tıp Dergisi. Cilt: 38, Sayı:3.pp.312-317.2011. In Turkish

Cüceloğlu D., “Yeniden İnsan İnsana” Remzi Kitabevi. 13. Basım. İstanbul, 1996. In Turkish

Cüceloğlu D., “İçimizdeki Çocuk. Remzi Kitabevi, 36. Basım, İstanbul, 2005. In Turkish

Cüceloğlu D., “Başarıya Götüren Aile. Sınav Döneminde Anababalık” Remzi Kitabevi, 1. Basım. İstanbul, 2006. In Turkish

Doğan P., “Resim Öğretmeni Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi” M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 36.pp.115-127. 2012. In Turkish

Durak A., “Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Türk Psikoloji Dergisi. Cilt: 9, Sayı: 31.pp.1-11. 1994. In Turkish

Dursun S., Aytaç S., “Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma” Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:10, Sayı:1. Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı. Mart 2012. In Turkish

Erdem A.R., “İlköğretimimizin Gelişimi ve Bugün Gelinen Nokta” Üniversite-Toplum Dergisi. Cilt 5, Sayı:2. 2005. In Turkish

Gönen G., “Algılanan Anne Baba Tutumunun Üniversite Öğrencilerin Bilişsel Çarpıtmaları Ve Kişilik Yapıları İle İlişkisi” Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014. In Turkish

Karagün E., Çolak, S., “KPSS Sınavına Hazırlanan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi” 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı. s.350-361. 2009. In Turkish

Kaya C., Uzunoğlu S., “Anne Baba ve Öğretmenlere Özel Çocuklar Ne İster?” Kariyer Yayınları, İstanbul, 2003. In Turkish

Kodan S., “Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Ve Akılcı Olmayan İnanışlar Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2. 2013. In Turkish

Okumuş F., Mete M., Bakiyev E., Kaçire İ., “Umutsuzluk, Tükenmişlik ve İş memnuniyeti Kavramları Arasındaki İlişkinin Analizi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:12, Sayı:47.pp.191-202,2013. In Turkish

Nimsi E., “İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Ana-Baba Tutumları İle Okul Başarıları ve Sınıf İçi Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Bursa, 2006. In Turkish

Seber G., “Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma” Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991. In Turkish

Şahin C., “Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 27.pp. 271 -286. 2009. In Turkish

Tekin M., Filiz K., “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., Cilt:6, Sayı:1.pp.27-37.2008. In Turkish

Thomas F., Fogarty M.D., “The Therapy Of Hopelessness” 1979.

Tüfekçiyaşar T., “Lise 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinde Kaygı, Umutsuzluk ve Benlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi” Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, İstanbul. 2014. In Turkish

Üstün G., Dedekoç Ş., Kavalalı T., Öztürk F., Sapcı Y., Can S., “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya ilişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi” Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 2.pp.200-221. 2014. In Turkish

Yavuzer H., “Ana-Baba ve Çocuk” Remzi Kitabevi, Onyedinci Basım. İstanbul, 2004. In Turkish