TÜRKİYE’DE SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRELERİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİN İÇERİK ANALİZİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hülya BAL, Kadir PEPE

Özet


Araştırma Türkiye’de Spor Bilimleri Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Spor Bilimleri Kongrelerinde sunulan bildirilerin çalışılan konu alanı, araştırma türü, yazar sayısı ve kullanılan istatistik yöntem açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde bir araştırma olup, değerlendirmede içerik analizi yapılmıştır.
Araştırmanın evreni, 1990-2014 yılları arasında yayınlanan Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Kitaplarından, örneklemi ise ulaşılabilir ve değerlendirmeye uygun olan 2006, 2008, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında yayınlanan kongre kitaplarında bulunan bildirilerden oluşmaktadır. Araştırmada toplam 1624 bildiri, çalışma konusu, araştırmanın türü, yazar sayısı, kullanılan istatistik yöntem bakımından tek tek incelenerek değerlendirilmiş ve geliştirilen forma kodlanarak istatistik işlem için uygun bilgisayar programına aktarılmıştır.
İstatistik işlem olarak frekans-yüzde dağılımı, çapraz tablo ve ki-kare testi uygulanmıştır. Elde edilen her bir verinin dağılımlarına göre de yorumlar yapılmıştır.
Elde edilen veriler sonucunda; araştırma kapsamında değerlendirilen bildirilerde en fazla bildirinin 2006 ve 2014 yıllarında sunulduğu, en az bildirinin 2008 yılında sunulduğu, bu bildirilerin çoğunluğunun 3 ve üzeri yazarlı çalışma olduğu, tek yazarlı çalışmanın az sayıda yapıldığı, genel olarak nicel çalışma yapıldığı, nitel çalışmaya az yer verildiği, en fazla psiko-sosyal alan ve hareket antrenman alanlarında çalışma yapıldığı ve en az çalışmanın beden eğitimi ve spor öğretimi ile spor-sağlık alanında yapıldığı, bu çalışmalarda kullanılan istatistik yöntemlerden yüzde-frekans dağılımı ve t testinin daha çok kullanıldığı z testi ile friedman testinin az kullanıldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; Türkiye’de Spor Bilimleri Derneği tarafından yapılan Uluslararası Spor Bilimleri kongrelerinde sunulan bildirilerde spor bilimleri temel alanlarından sporda psiko-sosyal alan ve hareket antrenman bilimlerinde daha fazla çalışma yapıldığını, diğer alanlarda ise yeterli düzeyde araştırmanın yapılmadığını, çalışılan konularında daha çok nicel çalışma olduğunu, çalışmaların çok yazarlı (üç ve üzeri) çalışma olduğu, kullanılan istatistik yöntemlerde çok değişkenli testlerin ve ilişkileri incelemeye yönelik testlerin az kullanıldığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelime: Spor Bilimi, Uluslararası Kongre, İstatistik Yöntem

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Alpar R., Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. (1. Basım), Detay Yayıncılık, Ankara, 2010. [In Turkish]

Atalay A., Spor Sosyolojisi. (1. Baskı),Alkım Yayınları, İstanbul, 1998. [In Turkish]

Ataseven B., “Nitel Bilimsel Araştırmalarda veri Kalitesinin Önemi”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi. 33, (2), 6, 2012. [In Turkish With English Abstract]

Bağırgan T., “Spor Bilimlerde Beden Eğitimi ve Spor İkilemi”, Spor Bilimleri II.Ulusal Kongresi: 20-22 Kasım 1992- Ankara: Bildiriler. (5. Basım). Hacettepe Üniversitesi, Ankara,1992. [In Turkish]

Bektaş M., Dündar H., Ceylan A., “Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu” (USOS) Bildirilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(2):201-226, 2013. [In Turkish With English Abstract]

Büyüköztürk Ş., İstatistik, Araştırma Deseni Spss Uygulamaları ve Yorum.(19. Baskı), Pegem Akademi, Ankara,2014. [In Turkish]

Çalık M., Ünal S., Coştu B., Karataş F. O., Trends in Turkish Science Education, Essay in Education. Special Edition, 23-46, 2008.

Çiltaş A., Güler G., Sözbilir M., “Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları,” Bir İçerik Analizi Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1) ,565-580, 2012. [In Turkish]

Cohen L., Manion L., Morrison K., Research Methods in Education, Routledge Falmer, London.2007.

Chang Y.H., Chang, C.Y., Tseng, Y.H., “Trends of Science Education Research”: An Automatic Content Analysis. Journal of Science Educational Technology,19:315–331DOI 10.1007/s10956-009-9202-2, 2010.

Doğru M.,Gençosman T.,Ataalkın,A.N., Şeker F., “Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64, 2012. [In Turkish With English Abstract]

Göktaş Y., Küçük S., Aydemir M., Telli E., Arpacık Ö., Yıldırım G., Reisoğlu, İ., “Educational Technology Research Trends in Turkey”: A Content Analysis of The 2000-2009 Decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-196, 2012.

Gökçek T., Babacan F. Z., Kangal E., Çakır N., Kül Y., “2003-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Karma Araştırma Yöntemiyle Yapılan Eğitim Çalışmalarının Analizi”, International Journal of Social Science, Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1655. 6( 7): 435-456, 2013. [In Turkish With English Abstract]

Gülbahar Y., Alper A., “Trends and İssues in Educational Technologies”: A Review of Recent Research in TOJET. TheTurkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 8(2), Article 12, 2009.

Kablan Z.,Topan B., Erkan, B., “Sınıf İçi Öğretimde Materyal Kullanımının Etkililik Düzeyi”, Bir Meta-Analiz Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1629-1644, 2013. [In Turkish]

Karadağ E., Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71, 2010. [In Turkish With English Abstract]

Karasar. N., Bilimsel Araştırma Yöntemi. (11.Basım).Nobel Akademik Yayın, Ankara,2002. [In Turkish]

Karasar. N., Bilimsel Araştırma Yöntemi. (23.Basım). Nobel Akademik Yayın, Ankara,2012. [In Turkish]

Kaptan S., Bilimsel Araştırma Ve İstatistik Teknikleri. (11. Baskı), Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara,1998.

Konukman F., Sezen A., “Spor Bilimleri ve Tenis: İnsan Performansına Sosyo-Kültürel ve Bilimsel Bir Yaklaşım”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara,2000. [In Turkish]

Kılıç Çakmak E., Çebi A., Mihçi P., Günbatar M.S., Akçayir, M., “A Content Analysis of Educational Technology Research in 2011”. 4th International Conference on New Horizons in Education. INTE 2013 Proceedings Book, 397-409, 2013.

Mirzeoğlu N. (Ed.)., Spor Bilimlerine Giriş, Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 2006. [In Turkish]

Özdamar, K., Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (1.Baskı), Kaan Kitabevi, Eskişehir,2003. [In Turkish]

Tavşancıl E., Aslan E.A., Sözel Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınları, Ankara,2001. [In Turkish]

Selcuk Z., Palancı M., Kandemir M., Dündar H., “ Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri, İçerik Analizi, Eğitim ve Bilim, Cilt.39,sayı.173, 2014.

Şimşek A., Özdamar N., Uysal Ö., Kobak K., Berk C., Kılıçer T.,Çiğdem H., “İkibinli Yıllarda Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Gözlenen Eğilimler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 115-120, 2009. [In Turkish]

Tomakin E., Yeşilyurt M., “Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta-Analizi”, Türkiye Örneği, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10( 1), 248-263, 2013. [In Turkish With English Abstract]

Yalçın N., Bilican S., Kezer F., Yalçın Ö., “Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Niteliği”, İçerik Analizi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi: 1-3 Mayıs 2009- Çanakkale: Bildiriler (s.453-466). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi,2009. [In Turkish With English Abstract]

Yağmur Şahin E., Kana F., Varışoğlu B., “Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri”. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378, 2013. [In Turkish With English Abstract]