ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN HENTBOL TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

İlyas GÖRGÜT, Mehmet GÜLLÜ

Özet


tespit etmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçek için 50 soruluk madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 20’si olumlu ve 20’si olumsuz 40 madde taslak formuna alınmıştır. Hazırlanan taslak 500 öğrenciye uygulanmış, geçerli olan 400 anket sonucu Açıklayıcı faktör analizi (AFA) için kayıt edilmiştir. Elde edilen verilerin uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .94 ve Bartlett Testi sonucu birinci faktör yük değeri .45 ve üzeri olan 20 madde seçilmiştir. AFA sonucunda ölçekte kalan 20 maddenin Lisrel 8.8 paket programında yapılan analizleri sonucu uyum indekslerini düşürücü etkiye sahip 8, 12, 14 ve 32. maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Son olarak ise iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .90; yapı güvenirliliği katsayısı .89; açıklanan varyansı .55 olarak gerçekleşmiş ve 3’ü olumsuz ve 13’ü olumlu toplam 16 sorudan oluşan ölçek formu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Hentbol, Tutum Ölçeği, Geçerlilik, Güvenilirlik.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Allen, D.E., Guy, R. F. & Edgley, C.K. (1980). Social psychology as social process. California: Wadswort Publishing Company.

Allport, G. W. (1967). Attitudes, readings in attitude theory and measurement (Ed.Martin Fishbein). New York: John Wiley & Sons, Inc. 1 – 14.

Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri Spss uygulamalı. (dördüncü baskı). İstanbul: Sakarya Kitabevi. [In Turkish]

Aydın, O. (2000). Davranış Bilimlerine Giriş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1027 [In Turkish]

Atkınson, R., Atkınson, r. C., hılgard, e. R. (1992). Psikolojiye Giriş II. Çev: Kemal ATAKAY ve diğerleri. İstanbul: Sosyal Yayınları [In Turkish]

Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. (Beşinci.Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık. [In Turkish]

Baysal, A. C. (1981). Sosyal ve Örgütsel Psikolojide Tutumlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. [In Turkish]

Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce öğretmenliği lisans programı (İÖLP) ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (6), 27-42. [In Turkish]

Çetin, S. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37. [In Turkish]

Demirel, Ö. (2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları [In Turkish]

Demirhan, G. ve Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitim ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12, (2), 9-20. [In Turkish]

Ebel, R. L. & Frisbie, D. A. (1992). Essentials of educational measurement. (Fifth Edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Güvenç, B. (1976). Değerler, tutumlar ve davranışlar. R. Keleş (ed.), Toplum bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara: [In Turkish]

Güllü, M. & Güçlü, M. (2009). Öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, (2), s. 138-151. [In Turkish]

Hılgard, Ernest R., Atkinson, R.C. and Atkinson, R. L. (1971). Introduction to psyochology. New York: Harcourt Broce Jovanovich

Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. [In Turkish]

Meydan, C.H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları (1.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. [In Turkish]

Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye Giriş. (Çev. Hüsnü Arıcı ve Orhan Aydın). (Ondördüncü Baskı). Ankara: Meteksan AŞ. [In Turkish]

Oskamp, S.& Schultz, W.P. (2014). Attitudes and opinions (3.edition). USA: Pyschology Press.

Özgüven, İ. E. (2004). Psikolojik testler, Ankara: Sistem Ofset, 353 [In Turkish]

Sakallı, N. (2010). Sosyal etkiler. (3.baskı). Ankara: İmge Kitabevi. [In Turkish]

Silverman, S., & Scrabis, K. A. (2004). A review of research on instructional theory in physical education. International Journal of Physical Education, 41 (1), s. 4-12.

Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci (1.Baskı). Ankara: Anı yayıncılık. ISSBN: 978-605-170-014-4 [In Turkish]

Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (Onyedinci Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. [In Turkish]

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara:Nobel Yayıncılık [In Turkish]

Tezbaşaran A. A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu, 12.08.2016 tarihinde https://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_%C3%96l%C3%A7ek_Haz%C4%B1rlama_K%C4%B1lavuzu sayfasından erişilmiştir.

Thurstone, L. L. (1967). Attitudes can be measured, reading in attitude theory and measurement. Ed: Martin Fishbeib. New york: John Wiley & Sons.

Tosun, Z., D. (2011). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi (Doktora tezi). Gazi üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.

Türk Dil Kurumu (2016). Tutum. 12.08.2016 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57ae2c8e178fc7.10415538 sayfasından erişilmiştir.

Ünlü, H., Sünbül, A. M., Aydos, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2), s. 23-33.

Ünlü, H. (2011). Beden eğitimi öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, 11(4), s. 2005-2020