TÜRKİYE’DEKİ SPOR LİSELERİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMENLERİN VE YÖNETİCİLERİN SPOR LİSELERİNİ ALGILAYIŞ BİÇİMLERİ

Gürkan GÖRMEZ, Settar KOÇAK, Irmak HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki spor liselerinde bulunan öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin spor liselerine yaklaşımlarının ve spor liseleri hakkındaki görüşlerin belirlenmesidir. Çalışmanın katılımcıları yedi farklı coğrafi bölgede bulunan 11 spor lisesindeki 1283 (338 Kadın, 945 Erkek), öğrenci, 50 (14 Kadın, 36 Erkek) öğretmen ve 26 (2 Kadın, 24 Erkek) yöneticiden oluşmaktadır. Spor lisesi öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için 3 farklı ölçek hazırlanmış ve ölçekler çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, Türkiye’deki spor liselerinin tesis, malzeme ve personel yönünden öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin beklentilerinin tam olarak karşılayamadığı ortaya çıkmıştır. Spor lisesinde görevli öğretmen ve yöneticilerin çoğu okula aidiyet ve memnuniyet konusunda tarafsız bir yaklaşım sergilerken, öğrencilerin çoğunluğunun okullarına aidiyet ve memnuniyet konularında pozitif yaklaşım gösterdikleri bulunmuştur. Ayrıca, yöneticilerin öğretmenlere göre beklentilerinin daha olumlu olduğu söylenebilir. Fakat alt-yapı, ekipman ve branş öğretmenlerinin sayıca yetersizliğinden dolayı beklentilerinin karşılanmadığı da görülmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalar spor liselerindeki tesis ve ekipman problemlerinin çözülmesi için nasıl stratejiler oluşturulması gerektiği üzerine olmalıdır. Bunlara ek olarak, spor liselerindeki eğitimin kalitesinin artırılması için çalışma sayılarının artırılması gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: spor liseleri, algılayış biçimi, spor eğitimi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Altındaş, M. E., “Türkiye’de Açilan Spor Liselerinin Amaç Hedef ve Beklentilerinin Araştırılması” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2009.

Ayaydın, A., “Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğretmenlerin Görüşleri” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.8(16).pp.435-543, 2011. [In Turkish]

Bayraktar, B. & Sunay, H., “Türkiye’de Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Spora Başlamasına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 22. pp.63-72, 2007. [In Turkish]

Can, Y., “Türk Spor Eğitimi ve Öğretmen Liseleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986.

Cohen, J., “Statistical Power Analysis in Behavioral Sciences” New York: Academic Press, 1977.

Çelenk, S., “The Prerequisite for School Success: Home-School Cooperation” İlköğretim-Online. 2(2). pp. 28-34, 2003.

Çoban, B., “Spor Lisesi Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Alana İlişkin Tutum ve Beklentileri” Millî Eğitim.172. pp. 322-334, 2006. [In Turkish]

Dionigi, R., Fraser-Thomas, J., & Logan, J. “The Nature of Family Influences on Sport Participation in Master Athletes” Annals of Leisure Research.15. pp. 366-388, 2012.

Federal Center of Development System of Additional Education of Children (FCDSAEC), “Development of Facilities of Additional Education for Children of Physical Education and Sport Orientation in the System of Ministry of Education of Russia” from http://www.crsdod.ru/establis/r_cdusor.html, 2005

Gísladóttir, T. L., Matthíasdóttir, A., & Kristjánsdóttir, H. “The Effect Of Adolescents' Sports Clubs Participation on Self-Reported Mental and Physical Conditions and Future Expectations” Journal of Sports Sciences. 31(10). pp.1139-45, 2013.

Karapınar, Y., “Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okula Giriş Nedenleri ve Mesleki Beklentilerinin Araştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2007 [In Turkish]

Metsä-Tokila, T., “Combining Competitive Sports And Education: How Top-Level Sport Became Part Of The School System In The Soviet Union, Sweden and Finland” European Physical Education Review. 8(3). pp.196-206, 2002.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Milli Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği” Resmi Gazete, Sayı: 25714, 2006. [In Turkish]

Milli Eğitim Bakanlığı, “Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği” Resmi Gazete, 16.6.2009/27260,düzeltme 23.6.2009/27267, 2009. [In Turkish]

Nacar, E., Gacar, A., Karahüseyinoğlu, M. F., & Gündoğdu, C., “Analysis of Sport Facilities In Sports High School In Terms Of Quality And Quantity” Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 7(2). pp. 627-631, 2013.

Nar, A. “Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beklentilerinin Araştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007. [In Turkish]

Nar, A., & Güral, M., “Expectations of Sports High Schools’ Students in Turkey in Terms of Education and Instruction” http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/137.pdf, 2007.

Okudan, B. “Spor Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Profillerinin Belirlenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2011. [In Turkish]

Timperio, A. F., van Stralen, M. M., Brug, J., Bere, E., Chinapaw, J.M., De Bourdeaudhuij, J., Jan, N., Maes, L., Manios, Y., Moreno, L. A., Salmon, J., & Velde, S. J., “Direct And Indirect Associations Between The Family Physical Activity Environment and Sports Participation Among 10–12 Year-Old European Children: Testing The Enrg Framework In The ENERGY Project” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.10(1). pp. 10-15, 2013.

Yıldız, Ö. & Güven, Ö., “Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Alan Dersleri Öğretim Programlarinin Değerlendirilmesi” Milli Eğitim. 191. pp. 210-228, 2011. [In Turkish]