STADYUMLARDA ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN SEYİRCİ ALGILARI ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Hacı Şükrü TAŞTAN, Hanife Banu ATAMAN YANCI

Özet


Bu çalışmanın amacı stadyumlarda alınan güvenlik önlemlerine ilişkin seyirci algılarının belirlenmesi için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla oluşturulan ölçek soruları uzman kişilerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Uzmanlardan alınan geribildirimler doğrultusunda maddeler belirlenmiştir. Belirlenen 20 maddelik ölçek formu, 2013–2014 futbol sezonunda maçları izlemeye gelen 18 yaş üstü 500 seyirci grubuna, basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin KMO ve Barlett değerlerine bakılmıştır. Buna göre ölçeğe ait KMO değeri .847, Barlett’s testi ise anlamlı çıkmıştır (p=.000). Bu sonuç bu ölçeğe ait veri setinin faktör analizi için uygun (.847>0.50) olduğunu göstermektedir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin geçerlilik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemeye yönelik yapılan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı analiz işlemine göre, ölçeğin tamamında Cronbach Alfa değeri .880 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Güvenlik, Seyirci

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Abalasei, B., Cojocariu, A. “The Socıal Representatıon of Vıolence of Sports Events” Spectators” Revısta De Cercetare Sı Interventıe Socıala; Dec, 2012, 39 p17-p38, 22p.

Arıkan,Y ve Çelik, O.,Futboldan Şiddet ve Polis, Polis Bilimleri Dergisi Cilt:9(1-4), s.109-132, 2007 [In Turkish]

Avşar T. ve Merih K., Futbol Yönetimi, Literatür yayıncılık, s.551, İstanbul, 2008 [In Turkish]

Basım, N.H. ve Argan, M., Spor Yönetimi, Detay Yayıncılık, s.5, Ankara, 2009 [In Turkish]

Büyüköztürk, Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8.Baskı), Pegem A Yayıncılık, s.125, Ankara, 2007 [In Turkish]

Büyüköztürk, Ş ve Ark., Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7.Baskı), Pegem A Yayıncılık, s.110, Ankara, 2010 [In Turkish]

Demirel G., Emniyet Mensuplarına Göre Futbol Seyircisini Saldırganlık Ve Şiddete Yönlendiren Futbol Etkenlerinin Araştırılması, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.69, Balıkesir, 2013 [In Turkish]

Donuk, B., “Spor Yöneticiliği ve İstihdam Alanları”,Ötügen Yayıncılık, s.17, İstanbul, 2005 [In Turkish]

Dursun, Y., "Şiddetin İzini Sürmek: Şiddet nedir?" Ankara Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, sayı:12, s.1-18, 2011 [In Turkish]

Eroğlu, A., Faktör Analizi (Editör Şeref Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (4. Baskı), Asil Yayın Dağıtım, s.327, Ankara, 2009 [In Turkish]

Güler, Y.E., Ergen Futbolcular Da Şiddet Eğilimi Ile Sosyal Destek Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 65-71, Kütahya, 2014 [In Turkish]

Gür, B., Evrensel bir sorun:Sporda Şiddet, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.3-10, Ankara, 2016 [In Turkish]

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.547322b1814227. 57700422), Türk Dil Kurumu (TDK). Erişim 24.11.2014, (2014) [In Turkish]

http//www.tff.org.tr Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stadyum ve Güvenlik Talimatı, Erişim.16.08.2013, (2009). [In Turkish]

Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 [In Turkish]

Kayış, A., Güvenirlik Analizi (Editör Şeref Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (4. Baski), Asil Yayın Dağıtım, s.405, Ankara,2009 [In Turkish]

Kerr, J.H. and Kock, H., Aggression, Violence and The Death Of A Dutch Soccer Holigan: A Reversal Theory Explenation, Aggressive Behavior, 28, ss.1-10, 2002

Konter, E., Sporda Karşılaşma Psikolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, s.16, Ankara, 2006 [In Turkish]

Lance, Larry M. Ross, Charlynn E. Views of violence in American sports: a study of college students. College Student Journal; June 2000, Vol. 34 Issue 2, p191-199, 9p

Özen, Ü. ve ark. “Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet Ve Saldırganlık Algıları” Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, oca2013, Vol. 4 Issue 7, p323-342. 20p. [In Turkish]

Palmiotto, M. J., Vejnović, D., Lalić V. Policing, "Football Violence And Ethnic Hatred In Bosnia And Herzegovina", s.12, 2012

Spaaij R., Sports crowd violence: An interdisciplinary synthesis, Aggression and Violent Behavior Volume 19, Issue 2, March–April 2014, Pages 146–155, Elsevier, 2014

Şahin, H.M., Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Nobel Dağıtım, s.50-52, Ankara, 2003 [In Turkish]

Türksoy A., Futbolda Liderlik ve Antrenörlük, Nobel Dağıtım ve Yayıncılık, s.110, Ankara, 2012 [In Turkish]

Yetim, A.A., Sosyoloji ve Spor, Berikan Yayınevi, s.164, Ankara, 2011 [In Turkish]