BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇİŞ YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Çağrı Hamdi ERDOĞAN, Ziya BAHADIR

Özet


Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yapan öğretmenlerin yeterlik algılarının incelenmesidir. Beden eğitimi öğretmenleri ve sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yapan öğretmenlerin yeterlik algıları cinsiyet, meslekteki hizmet süresi, çalışılan okul türü (ortaokul-lise), okulun bulunduğu yerleşim yeri, okulun beden eğitimi dersi alt yapısı ve aktif olarak uğraşılan spor dalı değişkenleri açısından incelenmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmaya 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Kayseri ilinde görev yapmakta olan ve 46’sı sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yapmış olan toplam 268 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri Ünlü ve ark. (2008) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre beden eğitimi öğretmenlerinin genelinin yeterlik algıları “çok yeterli” olarak bulunmuşken; sınıf öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine geçiş yapan öğretmenlerin yeterlik algıları, asıl alanı beden eğitimi olan öğretmenlere göre düşük seviyede çıkmıştır. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin genelinin yeterlik algıları ile cinsiyet, meslekteki hizmet süresi, okulun bulunduğu yerleşim yeri, okulun beden eğitimi dersi alt yapısı ve aktif olarak uğraşılan spor dalı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmışken; çalışılan okul türü ile anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Yeterlik, Öğretmen Yeterliği, Alan Değişikliği

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Akar E. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Verdikleri Değer ve Mesleki Yeterlilikleri, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar 2007: 96 [In Turkish]

Aktağ I. ve Walter J. Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Duygusu. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2005; 4: 127-131 [In Turkish]

Alkan C. ve Hacıoğlu F. Öğretmenlik Uygulamaları, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2003: 39 [In Turkish]

Ashton, P. T. And Webb, R. B. Making A Difference: Teachers' Sense of Efficacy and Student Achievement. Londonand New York: Longman, 1986: 96

Bandura A. Self-Efficacy In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior, New York: Academic Press., 1994; 4: 71-81

Bandura A. Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge University Press. United Kingdom, 2002: 82

Bıkmaz H. F. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Bilimleri Uygulama Dergisi, 2002; 2: 197-210 [In Turkish]

Çapri B. ve Çelikkaleli Ö. Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlilik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 9: 33-53 [In Turkish]

Ekici G. Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Öz – Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2006; 6: 87-96. [In Turkish]

Elliott E. Wales Curriculum: The Contribution Of Development Education, Development Education Centre, Birmingham, 2000: 45

Ertürk S. Eğitimde Program Geliştirme, METEKSAN Ltd. Şti. Baskı Tesisleri, Ankara, 1986: 3 [In Turkish]

Gündüz H. B. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Pegem A Yayıncılık, Editör: Mehmet Durdu Karslı, Ankara, 2003: 319 [In Turkish]

İzci E. Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 1999: 280 [In Turkish]

Kara, İ. İlköğretimde Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi Öğretimine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007: 110 [In Turkish]

Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008: 86 [In Turkish]

Kaya K. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algıları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010: 123 [In Turkish]

Kösterelioğlu İ. M. ve Kösterelioğlu A. Stayjer Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi 2008; 10: 257-275 [In Turkish]

Küçükahmet L. Öğretmen Yetiştirme, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, Ankara, 1993: 62. [In Turkish]

M.E.B. (2012a) 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar, T.C. MEB Özel Kalem Müdürlüğü, 2012/20 no’lu Genelge. [In Turkish]

M.E.B. (2012b) Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu, T.C. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. [In Turkish]

M.E.B. Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara 2008: 8-38, 204-217 [In Turkish]

Seferoğlu S. S. Öğretmen Yeterlilikleri ve Mesleki Gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 2004; 5: 40-45 [In Turkish]

Sezgin S. İ. Becerili İnsan Gücünün Yetiştirilmesi Araştırması, M.E.B Etüt ve Programlama Dairesi Yayını, Ankara, 1980: 173 [In Turkish]

Sünbül, A. M. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Pegem A Yayıncılık, Editör: Özcan Demirel ve Zeki Kaya, Ankara, 2005: 306 [In Turkish]

Tamer K. ve Pulur A. Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri, Kozan Ofset Yayıncılık, Ankara, 2001: 14, 151 [In Turkish]

Topçu Z. N. Sınıf Öğretmenlerinin Genel Yeterliliklerine ve Öğrenme İhtiyaçlarına İlişkin Algıları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, 2009: 147 [In Turkish]

Tschannen-Moran M. and Woolfolk-Hoy A. Teacher Efficacy: Capturing and Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 2001; 17: 783-805

Ünlü H. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlikleri ve Sınıf Yönetimi Davranışları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008: 193 [In Turkish]

Ünlü H. Sünbül M. ve Aydos L. Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2008; 9: 23-33 [In Turkish]

Varış F. Eğitim Bilimine Giriş, Alkım Yayınları, İstanbul, 1998: 33 [In Turkish]

Yalız D. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programında Alan Bilgisi Derslerinde Amaçların Gerçekleşme Düzeyi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2006: 122 [In Turkish]